Tag: GS65 Stealth Thin

Đã có thể đặt hàng Laptop 6 nhân của MSI

Việc laptop có nhiều nhân hơn sẽ giúp cho các hoạt động làm việc khác không chỉ gaming trở nên tốt hơn.

Most Popular